היבטים לאומיים בהפעלת נמל פרטי בשטח מספנות ישראל

ספר מלא

נמל מספנות ישראל החל לפעול בשנת 2007 כאשר מוטלות עליו מספר מגבלות במסגרת מסמך עקרונות מפברואר 2005 בחתימה משותפת של משרדי האוצר והתחבורה )מסמך העקרונות מובא בנספח מס' 1 ,)המגבלות קובעות כי: "...הכמות הכוללת של מטענים שישונעו בשטח החברה [חברת מספנות ישראל]... לא יעלה על האחוז הנקוב... מכלל המטענים המשונעים בנמלי חיפה אשדוד ואילת... לפי משקל המטען".