ניתוח פגיעות לחלופות מערכי טיפול ימיים בגז טבעי

ספר מלא

בשנים 2010-2009 התגלו עתודות גדולות של גז טבעי מול חופיה של מדינת ישראל, באזור הכלכלי הבלעדי )"מים כלכליים"(. עתודות אלו משמשות כמקור האנרגיה המרכזי לצורך ייצור החשמל של ישראל והן צפויות להוות בעתיד את אחד ממקורות האנרגיה העיקריים לצרכי התחבורה והתעשייה המקומית. כמו כן, מתוכנן שבעתיד ייוצאו חלק מעתודות הגז אל מחוץ לישראל, וההערכה היא כי התגמולים שיתקבלו בעבורן יהוו מקור הכנסה משמעותי לכלכלת המדינה..