מיפוי מחלוקות מרחביות וסביבתיות מרכזיות בין נמל-עיר בחיפה

ספר מלא

חמישים הנמלים הגדולים בעולם ( במונחי תנועת מכולות – TEU )צמודים למרקם בנוי עירוני, ונכון להיום אינם "איים" בים )2012 Jacobs and Hall .)בעקבות זאת, על פי הניסיון ברחבי העולם, הממשק בין ערים לנמלים מעורר קונפליקטים רבים, בראשם ההפרדה הסטטוטורית בין שתי הישויות הכוללת גם הגדרות של בעלות על הקרקע, ומידת השליטה והנגישות לקו המים ולשטחים בקרבת החוף.